INSERT command denied to user 'advokati-brno.cz'@'172.16.1.4' for table 'user_key_brs' Ceník - Advokáti Brno
Advokáti Brno

Advokáti Brno

Ceník služeb

Odměna za právní služby se řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna), není-li odměna takto určena, je účtována podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif). jako tzv. mimosmluvní odměna. Výši mimosmluvní odměny stanoví advokátní tarif. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Odměnu účtujeme jedním z následujících způsobů:

 • Mimosmluvní odměna (úkonová) - vychází se z hodnoty věci (sporu) a počtu tzv. úkonů právních služeb
  Smluvní odměna - časová, výsledková (podílová), paušální
  • časová - vychází se z času stráveného při poskytování právních služeb, nejčastěji tzv. hodinová sazba - za každou započatou hodinu účtujeme v rozmezí od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč podle složitosti věci (vyšší odměna např. v případě použití cizího jazyka, cizího práva nebo při časové náročnosti věci).
  • výsledková, podílová - v určitých případech se vychází z dohody klientem, že odměna bude stanovena podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Do té doby hradí klient pouze hotové výdaje advokáta (cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, soudní a jiné poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie).
  • paušální - odměna je účtována jako stálá nejčastěji měsíční platba bez ohledu na objem poskytnutých právních služeb. Tento způsob odměny nejčastěji využívají klienti se stálou a opakující se poptávkou právních služeb (firmy, společnosti, živnostníci, družstva, společenství vlastníků, majitelé nemovitostí). Výhodou je stabilní sazba odměny i při zvýšené poptávce právních služeb.
 • Odměna advokáta za úschovu závisí na výši uschovávané částky (nejčastěji v rozmezí od 3.000,-Kč do 15.000,-Kč), při zvýšené či opakující se poptávce lze dohodnout odměnu individuálně.
 • Odměna advokáta za ověření podpisu v sídle advokáta činí 40,- Kč za jeden podpis, ověření podpisu mimo sídlo advokáta činí 500,- Kč za jeden podpis + hotové výdaje.

Ke každému z výše uvedených způsobů odměny advokáta je účtována také náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. S klientem je možné se dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Při sjednávání odměny vždy zachováváme individuální přístup ke klientovi a přizpůsobíme se jeho aktuálním potřebám a požadavkům.

Rychlý kontakt

1Telefon: +420 541 217 418
1Adresa: Moravské náměstí 15
602 00 Brno
"Muzejka"

Kde se nacházíme

Moravské náměstí 15, Brno

Možnost parkování v parkovacím domě Rozmarýn