INSERT command denied to user 'advokati-brno.cz'@'localhost' for table 'user_key_brs' Unknown column 'seo_title_' in 'field list'Advokáti Brno
Advokáti Brno

Advokáti Brno

s>

Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

Mgr. Eva Klimánková und Mgr. Marta Ptácková führen eine junge Anwaltskanzlei mit Sitz in Brno. Wir decken als Fachanwälte mit unseren Tätigkeitsschwerpunkten ein breites Spektrum der anwaltlichen Beratung und Vertretung ab. Dabei ist uns eine ergebnisorientierte und kostentransparente Lösung der Rechtsprobleme unserer Mandanten ein besonderes Anliegen

Odměna za právní služby se řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna), není-li odměna takto určena, je účtována podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif). jako tzv. mimosmluvní odměna. Výši mimosmluvní odměny stanoví advokátní tarif. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Odměnu účtujeme jedním z následujících způsobů:

 • Mimosmluvní odměna (úkonová) - vychází se z hodnoty věci (sporu) a počtu tzv. úkonů právních služeb
  Smluvní odměna - časová, výsledková (podílová), paušální
  • časová - vychází se z času stráveného při poskytování právních služeb, nejčastěji tzv. hodinová sazba - za každou započatou hodinu účtujeme v rozmezí od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč podle složitosti věci (vyšší odměna např. v případě použití cizího jazyka, cizího práva nebo při časové náročnosti věci).
  • výsledková, podílová - v určitých případech se vychází z dohody klientem, že odměna bude stanovena podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Do té doby hradí klient pouze hotové výdaje advokáta (cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, soudní a jiné poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie).
  • paušální - odměna je účtována jako stálá nejčastěji měsíční platba bez ohledu na objem poskytnutých právních služeb. Tento způsob odměny nejčastěji využívají klienti se stálou a opakující se poptávkou právních služeb (firmy, společnosti, živnostníci, družstva, společenství vlastníků, majitelé nemovitostí). Výhodou je stabilní sazba odměny i při zvýšené poptávce právních služeb.
 • Odměna advokáta za úschovu závisí na výši uschovávané částky (nejčastěji v rozmezí od 3.000,-Kč do 15.000,-Kč), při zvýšené či opakující se poptávce lze dohodnout odměnu individuálně.
 • Odměna advokáta za ověření podpisu v sídle advokáta činí 40,- Kč za jeden podpis, ověření podpisu mimo sídlo advokáta činí 500,- Kč za jeden podpis + hotové výdaje.

Ke každému z výše uvedených způsobů odměny advokáta je účtována také náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. S klientem je možné se dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Při sjednávání odměny vždy zachováváme individuální přístup ke klientovi a přizpůsobíme se jeho aktuálním potřebám a požadavkům.

Unsere Kosten sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) gesetzlich geregelt. Das RVG ist, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, Grundlage für die Honorarforderung eines jeden Rechtsanwaltes in der Tschechischen Republik. Die Höhe des Honorars richtet sich einerseits nach dem Gegenstandswert, andererseits gibt es verschiedene Gebühren für einfache außergerichtliche Tätigkeiten, Vergleiche, Klagen usw. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich zunächst bei uns beraten zu lassen.

Česká advokátní komora Ministerstvo spravedlnosti České republiky; obchodní rejtsřík Český úřad zeměměřičský a katastrální Ústavní soud České republiky Nejvyšší soud České republiky Nejvyšší správní soud České republiky Kancelář prezidenta republiky České republiky Úřad vlády České republiky Kancelář veřejného ochránce práv Portál veřejné správy Server státní správy Evropská unie Delegace Evropské komise v České republice Statutární město Brno Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

 • Při své práci postupujeme v souladu se zákonem o advokacii (č. 85/1996 Sb.) a dalšími předpisy o advokacii, jakož i stavovskými předpisy. Podle zákona je advokát mj. povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
 • Při výkonu advokacie jsme vázáni povinností mlčenlivosti o veškerých záležitostech klienta. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta.

Rovněž jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádíme úschovy peněz a cenných papírů. Spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi (advokátní kancelář Dr. Michala Rezka, advokátní kancelář Mgr. Barbory Leiterové), notáři a také s auditorem. Vždy se snažíme o finančně nejefektivnější řešení sporu. Po dohodě jsme schopni také zajistit poskytnutí právní služby v sídle klienta.

Mgr. Eva Klimánková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 11678. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1998 a od roku 2003 působila na pozici advokátního koncipienta v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Jako samostatný advokát působí od roku 2007. Disponuje znalostmi jazyka německého (Všeobecná státní jazyková zkouška) a anglického (First Certificate in English).

Mgr. Eva Klimánková

Studium der Rechtswissenschaft an der Masaryk Universität in Brno. Praxis in der renommierten Kanzlei Dr. Michal Rezek und Partner. Seit 2007 selbstständiger Rechtsanwalt. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.

Mgr. Marta Ptáčková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 10749. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. Poté začala působit v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Od roku 2005 je samostatnou advokátkou. Disponuje znalostmi jazyka anglického (Všeobecná státní jazyková zkouška) a německého.

Mgr. Marta Ptáčková

Studium der Rechtswissenschaft an der Palacký Universität in Olomouc. Praxis in der renommierten Kanzlei Dr. Michal Rezek und Partner. Seit 2005 selbstständiger Rechtsanwalt. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.

Advokátní kanceláře Brno
Moravské náměstí 15
602 00 Brno

"Muzejka"

tel/fax: +420 541 217 418

Mgr. Eva Klimánková

telefon: +420 724 132 887
e-mail: klimankova@advokati-brno.cz

Mgr. Marta Ptáčková

telefon: +420 723 864 767
e-mail: ptackova@advokati-brno.cz

V kanceláři jsme k zastižení v těchto hodinách:

PO - ČT 9:00 - 16:00
9:00 - 15:00

Pro případ možné kolize časového programu je vhodné kontaktovat nás předem emailem či telefonicky, rádi Vám vyjdeme vstříc.

info@advokati-brno.cz +420 541 217 418 Moravské náměstí 15
602 00 Brno
"Muzejka"

Dále poskytujeme služby v oblastech:

- úschovy peněz a cenných papírů
- ověřování podpisů

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, vždy zachováváme individuální přístup ke klientům.

Možnost parkování v parkovacím domě Rozmarýn

Possibility to park in the parking house Rosemary Rozmarýn

Parken auf dem Parkplatz Rosemary Rozmarýn

více
Zákon

1: +420 541 217 418
1: Moravské náměstí 15
602 00 Brno
"Muzejka"

okátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

Mgr. Eva Klimánková und Mgr. Marta Ptácková führen eine junge Anwaltskanzlei mit Sitz in Brno. Wir decken als Fachanwälte mit unseren Tätigkeitsschwerpunkten ein breites Spektrum der anwaltlichen Beratung und Vertretung ab. Dabei ist uns eine ergebnisorientierte und kostentransparente Lösung der Rechtsprobleme unserer Mandanten ein besonderes Anliegen

Odměna za právní služby se řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna), není-li odměna takto určena, je účtována podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif). jako tzv. mimosmluvní odměna. Výši mimosmluvní odměny stanoví advokátní tarif. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Odměnu účtujeme jedním z následujících způsobů:

 • Mimosmluvní odměna (úkonová) - vychází se z hodnoty věci (sporu) a počtu tzv. úkonů právních služeb
  Smluvní odměna - časová, výsledková (podílová), paušální
  • časová - vychází se z času stráveného při poskytování právních služeb, nejčastěji tzv. hodinová sazba - za každou započatou hodinu účtujeme v rozmezí od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč podle složitosti věci (vyšší odměna např. v případě použití cizího jazyka, cizího práva nebo při časové náročnosti věci).
  • výsledková, podílová - v určitých případech se vychází z dohody klientem, že odměna bude stanovena podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Do té doby hradí klient pouze hotové výdaje advokáta (cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, soudní a jiné poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie).
  • paušální - odměna je účtována jako stálá nejčastěji měsíční platba bez ohledu na objem poskytnutých právních služeb. Tento způsob odměny nejčastěji využívají klienti se stálou a opakující se poptávkou právních služeb (firmy, společnosti, živnostníci, družstva, společenství vlastníků, majitelé nemovitostí). Výhodou je stabilní sazba odměny i při zvýšené poptávce právních služeb.
 • Odměna advokáta za úschovu závisí na výši uschovávané částky (nejčastěji v rozmezí od 3.000,-Kč do 15.000,-Kč), při zvýšené či opakující se poptávce lze dohodnout odměnu individuálně.
 • Odměna advokáta za ověření podpisu v sídle advokáta činí 40,- Kč za jeden podpis, ověření podpisu mimo sídlo advokáta činí 500,- Kč za jeden podpis + hotové výdaje.

Ke každému z výše uvedených způsobů odměny advokáta je účtována také náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. S klientem je možné se dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Při sjednávání odměny vždy zachováváme individuální přístup ke klientovi a přizpůsobíme se jeho aktuálním potřebám a požadavkům.

Unsere Kosten sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) gesetzlich geregelt. Das RVG ist, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, Grundlage für die Honorarforderung eines jeden Rechtsanwaltes in der Tschechischen Republik. Die Höhe des Honorars richtet sich einerseits nach dem Gegenstandswert, andererseits gibt es verschiedene Gebühren für einfache außergerichtliche Tätigkeiten, Vergleiche, Klagen usw. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich zunächst bei uns beraten zu lassen.

Česká advokátní komora Ministerstvo spravedlnosti České republiky; obchodní rejtsřík Český úřad zeměměřičský a katastrální Ústavní soud České republiky Nejvyšší soud České republiky Nejvyšší správní soud České republiky Kancelář prezidenta republiky České republiky Úřad vlády České republiky Kancelář veřejného ochránce práv Portál veřejné správy Server státní správy Evropská unie Delegace Evropské komise v České republice Statutární město Brno Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

 • Při své práci postupujeme v souladu se zákonem o advokacii (č. 85/1996 Sb.) a dalšími předpisy o advokacii, jakož i stavovskými předpisy. Podle zákona je advokát mj. povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
 • Při výkonu advokacie jsme vázáni povinností mlčenlivosti o veškerých záležitostech klienta. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta.

Rovněž jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádíme úschovy peněz a cenných papírů. Spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi (advokátní kancelář Dr. Michala Rezka, advokátní kancelář Mgr. Barbory Leiterové), notáři a také s auditorem. Vždy se snažíme o finančně nejefektivnější řešení sporu. Po dohodě jsme schopni také zajistit poskytnutí právní služby v sídle klienta.

Mgr. Eva Klimánková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 11678. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1998 a od roku 2003 působila na pozici advokátního koncipienta v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Jako samostatný advokát působí od roku 2007. Disponuje znalostmi jazyka německého (Všeobecná státní jazyková zkouška) a anglického (First Certificate in English).

Mgr. Eva Klimánková

Studium der Rechtswissenschaft an der Masaryk Universität in Brno. Praxis in der renommierten Kanzlei Dr. Michal Rezek und Partner. Seit 2007 selbstständiger Rechtsanwalt. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.

Mgr. Marta Ptáčková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 10749. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. Poté začala působit v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Od roku 2005 je samostatnou advokátkou. Disponuje znalostmi jazyka anglického (Všeobecná státní jazyková zkouška) a německého.

Mgr. Marta Ptáčková

Studium der Rechtswissenschaft an der Palacký Universität in Olomouc. Praxis in der renommierten Kanzlei Dr. Michal Rezek und Partner. Seit 2005 selbstständiger Rechtsanwalt. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.

Advokátní kanceláře Brno
Moravské náměstí 15
602 00 Brno

"Muzejka"

tel/fax: +420 541 217 418

Mgr. Eva Klimánková

telefon: +420 724 132 887
e-mail: klimankova@advokati-brno.cz

Mgr. Marta Ptáčková

telefon: +420 723 864 767
e-mail: ptackova@advokati-brno.cz

V kanceláři jsme k zastižení v těchto hodinách:

PO - ČT 9:00 - 16:00
9:00 - 15:00

Pro případ možné kolize časového programu je vhodné kontaktovat nás předem emailem či telefonicky, rádi Vám vyjdeme vstříc.

info@advokati-brno.cz +420 541 217 418 Moravské náměstí 15
602 00 Brno
"Muzejka"

Dále poskytujeme služby v oblastech:

- úschovy peněz a cenných papírů
- ověřování podpisů

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, vždy zachováváme individuální přístup ke klientům.

Možnost parkování v parkovacím domě Rozmarýn

Possibility to park in the parking house Rosemary Rozmarýn

Parken auf dem Parkplatz Rosemary Rozmarýn

Moravské náměstí 15, Brno >Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

Mgr. Eva Klimánková und Mgr. Marta Ptácková führen eine junge Anwaltskanzlei mit Sitz in Brno. Wir decken als Fachanwälte mit unseren Tätigkeitsschwerpunkten ein breites Spektrum der anwaltlichen Beratung und Vertretung ab. Dabei ist uns eine ergebnisorientierte und kostentransparente Lösung der Rechtsprobleme unserer Mandanten ein besonderes Anliegen

Odměna za právní služby se řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna), není-li odměna takto určena, je účtována podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif). jako tzv. mimosmluvní odměna. Výši mimosmluvní odměny stanoví advokátní tarif. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Odměnu účtujeme jedním z následujících způsobů:

 • Mimosmluvní odměna (úkonová) - vychází se z hodnoty věci (sporu) a počtu tzv. úkonů právních služeb
  Smluvní odměna - časová, výsledková (podílová), paušální
  • časová - vychází se z času stráveného při poskytování právních služeb, nejčastěji tzv. hodinová sazba - za každou započatou hodinu účtujeme v rozmezí od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč podle složitosti věci (vyšší odměna např. v případě použití cizího jazyka, cizího práva nebo při časové náročnosti věci).
  • výsledková, podílová - v určitých případech se vychází z dohody klientem, že odměna bude stanovena podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci. Do té doby hradí klient pouze hotové výdaje advokáta (cestovné, poštovné, telekomunikační poplatky, soudní a jiné poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady, opisy, fotokopie).
  • paušální - odměna je účtována jako stálá nejčastěji měsíční platba bez ohledu na objem poskytnutých právních služeb. Tento způsob odměny nejčastěji využívají klienti se stálou a opakující se poptávkou právních služeb (firmy, společnosti, živnostníci, družstva, společenství vlastníků, majitelé nemovitostí). Výhodou je stabilní sazba odměny i při zvýšené poptávce právních služeb.
 • Odměna advokáta za úschovu závisí na výši uschovávané částky (nejčastěji v rozmezí od 3.000,-Kč do 15.000,-Kč), při zvýšené či opakující se poptávce lze dohodnout odměnu individuálně.
 • Odměna advokáta za ověření podpisu v sídle advokáta činí 40,- Kč za jeden podpis, ověření podpisu mimo sídlo advokáta činí 500,- Kč za jeden podpis + hotové výdaje.

Ke každému z výše uvedených způsobů odměny advokáta je účtována také náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. S klientem je možné se dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Při sjednávání odměny vždy zachováváme individuální přístup ke klientovi a přizpůsobíme se jeho aktuálním potřebám a požadavkům.

Unsere Kosten sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) gesetzlich geregelt. Das RVG ist, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, Grundlage für die Honorarforderung eines jeden Rechtsanwaltes in der Tschechischen Republik. Die Höhe des Honorars richtet sich einerseits nach dem Gegenstandswert, andererseits gibt es verschiedene Gebühren für einfache außergerichtliche Tätigkeiten, Vergleiche, Klagen usw. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich zunächst bei uns beraten zu lassen.

Česká advokátní komora Ministerstvo spravedlnosti České republiky; obchodní rejtsřík Český úřad zeměměřičský a katastrální Ústavní soud České republiky Nejvyšší soud České republiky Nejvyšší správní soud České republiky Kancelář prezidenta republiky České republiky Úřad vlády České republiky Kancelář veřejného ochránce práv Portál veřejné správy Server státní správy Evropská unie Delegace Evropské komise v České republice Statutární město Brno Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.

 • Při své práci postupujeme v souladu se zákonem o advokacii (č. 85/1996 Sb.) a dalšími předpisy o advokacii, jakož i stavovskými předpisy. Podle zákona je advokát mj. povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem; o tom je advokát povinen klienta přiměřeně poučit. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; je povinen využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné.
 • Při výkonu advokacie jsme vázáni povinností mlčenlivosti o veškerých záležitostech klienta. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta.

Rovněž jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádíme úschovy peněz a cenných papírů. Spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi (advokátní kancelář Dr. Michala Rezka, advokátní kancelář Mgr. Barbory Leiterové), notáři a také s auditorem. Vždy se snažíme o finančně nejefektivnější řešení sporu. Po dohodě jsme schopni také zajistit poskytnutí právní služby v sídle klienta.

Mgr. Eva Klimánková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 11678. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně absolvovala v roce 1998 a od roku 2003 působila na pozici advokátního koncipienta v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Jako samostatný advokát působí od roku 2007. Disponuje znalostmi jazyka německého (Všeobecná státní jazyková zkouška) a anglického (First Certificate in English).

Mgr. Eva Klimánková

Studium der Rechtswissenschaft an der Masaryk Universität in Brno. Praxis in der renommierten Kanzlei Dr. Michal Rezek und Partner. Seit 2007 selbstständiger Rechtsanwalt. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.

Mgr. Marta Ptáčková

Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 10749. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. Poté začala působit v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Od roku 2005 je samostatnou advokátkou. Disponuje znalostmi jazyka anglického (Všeobecná státní jazyková zkouška) a německého.

Mgr. Marta Ptáčková

Studium der Rechtswissenschaft an der Palacký Universität in Olomouc. Praxis in der renommierten Kanzlei Dr. Michal Rezek und Partner. Seit 2005 selbstständiger Rechtsanwalt. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.

Advokátní kanceláře Brno
Moravské náměstí 15
602 00 Brno

"Muzejka"

tel/fax: +420 541 217 418

Mgr. Eva Klimánková

telefon: +420 724 132 887
e-mail: klimankova@advokati-brno.cz

Mgr. Marta Ptáčková

telefon: +420 723 864 767
e-mail: ptackova@advokati-brno.cz

V kanceláři jsme k zastižení v těchto hodinách:

PO - ČT 9:00 - 16:00
9:00 - 15:00

Pro případ možné kolize časového programu je vhodné kontaktovat nás předem emailem či telefonicky, rádi Vám vyjdeme vstříc.

info@advokati-brno.cz +420 541 217 418 Moravské náměstí 15
602 00 Brno
"Muzejka"

Dále poskytujeme služby v oblastech:

- úschovy peněz a cenných papírů
- ověřování podpisů

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, vždy zachováváme individuální přístup ke klientům.

Možnost parkování v parkovacím domě Rozmarýn

Possibility to park in the parking house Rosemary Rozmarýn

Parken auf dem Parkplatz Rosemary Rozmarýn